Menu

PRIVACYVERKLARING PREM

Uitgangspunten voor de bescherming van uw persoonsgegevens

Verantwoordelijkheid AyganZorg is verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens middels de PREM
Doeleinde
 • Het onderzoeken van de ervaren kwaliteit van de geleverde zorg
 • Indien u hiervoor toestemming geeft; het verstrekken van cliëntkeuze informatie via zorgkaartnederland.nl
Grondslag
 • Zorgaanbieders zijn wettelijk verplicht de kwaliteit van de zorg te meten in overeenstemming met het Kwaliteitskader Wijkverpleging.
 • Het verstekken van uw waardering aan Patiëntenfederatie Nederland om deze op www.zorgkaartnederland.nl te plaatsen, gebeurt slechts op basis van uw toestemming
Vrijwillige deelname U bent op geen manier verplicht om deel te nemen aan dit onderzoek. Uw deelname is dus geheel vrijwillig. Wilt u niet deelnemen? Dan vult u de PREM niet in.
Ontvangers
 •  AyganZorg voert de PREM uit.
 • De ingevulde PREM vragenlijst wordt gedeeld met trusted third party Mediquest voor het uitvoeren van de landelijke analyse.
 • Indien u hiervoor toestemming geeft ontvangt de Patiëntenfederatie Nederland een deel van de antwoorden in de PREM en uw contactgegevens voor de publicatie op zorgkaartnederland.nl
Uw rechten U mag verzoeken om inzage, uw persoonsgegevens te wijzigen of aan te vullen en de verwerking te beperken. Ook kunt u bezwaar maken en vragen uw persoonsgegevens te wissen. Als laatste kunt u vragen uw persoonsgegevens over te dragen, uw toestemming intrekken of een klacht indienen.
Bewaartermijn AyganZorg verwerkt uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk en maximaal 5 jaar na ontvangst. Patiëntenfederatie Nederland bewaart uw waardering maximaal 15 jaar na ontvangst daarvan.
Wilt u meer weten over de verwerking van uw persoonsgegevens? Bijgaand treft u de volledige privacyverklaring aan.

 Privacyverklaring

Bij het uitvoeren van het onderzoek naar de kwaliteit van de wijkverpleging, hecht Stichting AyganZorg (hierna: “AyganZorg”) veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Deze verklaring strekt ertoe om u te informeren over de wijze waarop door AyganZorg persoonsgegevens worden verwerkt en te attenderen op uw rechten. AyganZorg zal zich bij de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde laten leiden door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere toepasselijke relevante wet- en regelgeving.

 1. Verantwoordelijkheid

AyganZorg gevestigd te 5628TE,  Eindhoven aan de Ukkelstraat 10 is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door middel van de PREM. Indien u vragen, klachten en/of andere opmerkingen heeft over de verwerking van persoonsgegevens door AyganZorg kunt u contact opnemen met de kwaliteits- en beleidsfunctionaris via info@aygan-zorg.nl of 085-3018770.Voor de verwerking van persoonsgegevens op www.zorgkaartnederland.nl is Patiëntenfederatie Nederland verantwoordelijk. Kijk voor meer informatie op www.zorgkaartnederland.nl/content/privacyverklaring.

 1. Doeleinden en grondslag

Uw persoonsgegevens worden voor twee doeleinden verwerkt, namelijk:

 1. het uitvoeren van onderzoek naar de ervaren kwaliteit van de wijkverpleging om te
  leren en ontwikkelen, op basis van een wettelijke verplichting; en
  B. het informeren van (toekomstige) cliënten over de verleende zorg op ZorgkaartNederland op basis van uw toestemming.
 2. Onderzoek naar de kwaliteit van de wijkverpleging

Op basis van artikel 2 van de Wkkgz zijn zorgaanbieders verplicht goede zorg aan te bieden. Dat betekent onder andere dat de zorgaanbieder in de wijkverpleging moet handelen in overeenstemming met de kwaliteitsstandaard ‘kwaliteitskader wijkverpleging’ en de kwaliteit van de zorg moet meten. In het meetinstrument ‘PREM Wijkverpleging’ is bepaald hoe die kwaliteit gemeten moet worden. AyganZorg verzamelt daarom via de PREM uw ervaring met de geleverde wijkverpleging, waaronder uw persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden gebruikt voor statistische doeleinden om inzicht verkrijgen in ervaringen van de kwaliteit van de wijkverpleging en het leren en ontwikkelen daarvan.

AyganZorg is ook op grond van artikel 66d Zvw wettelijk verplicht (statistische) informatie over de kwaliteit van de wijkverpleging aan te leveren aan het Zorginstituut Nederland.

De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens door AyganZorg is daarom gelegen in artikel 6, eerste lid, onder c van de AVG en daar waar het bijzondere persoonsgegevens betreft is de uitzondering in artikel 9, tweede lid, onder i van de AVG van toepassing.

De statistische gegevens worden verder gebruikt voor:

 • bieden van inzicht ten behoeve van zorginkoop en voorlichting aan verzekerde.
 • het door ontwikkelen van het kwaliteitskader wijkverpleging en de evaluatie van de

 

 1. Verstrekken van cliënt keuze informatie op ZorgkaartNederland

Als u toestemming geeft, worden uw antwoorden met uw contactgegevens (uw e-mailadres of telefoonnummer) naar Patiëntenfederatie Nederland gestuurd. Uw waardering wordt vervolgens anoniem op de website geplaatst. Op www.zorgkaartnederland.nl ziet u welke vragen worden getoond. Een onafhankelijke redactie van de Patiëntenfederatie Nederland controleert alle waarderingen voordat ze online worden geplaatst. In principe komen alleen de waarderingen die voldoen aan de gedragscode van de Patiëntenfederatie online te staan. De gedragscode vindt u op https://www.zorgkaartnederland.nl/content/gedragscode. U kunt uw toestemming voor het plaatsen van uw waardering op zorgkaartnederland.nl op ieder moment weer intrekken. Dit kunt u doen door contact op te nemen met de redactie van ZorgkaartNederland via redactie@zorgkaartnederland.nl. Na het intrekken van uw toestemming zal uw waardering van de website www.zorgkaartnederland.nl worden gehaald en zullen uw gegevens worden verwijderd. De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens door de Patiëntenfederatie is daarom gelegen in artikel 6, eerste lid, onder a AVG. De uitzondering in artikel 9, tweede lid, onder a AVG is van toepassing op de verwerking van bijzondere persoonsgegevens.

 1. Persoonsgegevens

AyganZorg verwerkt uitsluitend persoonsgegevens die relevant zijn voor de voor de bovengenoemde doeleinden. Dit betreft alleen de persoonsgegevens die u invult in de PREM vragenlijst.

 1. Verstrekking van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens kunnen aan de volgende partijen worden verstrekt.

 • Indien u toestemming geeft, verstrekt AyganZorg uw persoonsgegevens en een deel van uw PREM antwoorden aan de Patiëntenfederatie Nederland voor het plaatsen van uw waardering op ZorgkaartNederland.
 • Om uw privacy zo goed mogelijk te borgen wordt het statistisch onderzoek naar de kwaliteit van de wijkverpleging uitgevoerd door een Trusted Third Party, Mediquest, als verwerker van AyganZorg. Mediquest ontvang AyganZorg gepseudonimiseerde gegevens, die Mediquest op haar beurt verwerkt tot statistische gegevens. AyganZorg krijgt vervolgens toegang tot een portal om de statistieken omtrent de kwaliteit van de wijkverpleging van AyganZorg en haar wijkteams in te zien. Mediquest zorgt er ook voor dat de statistische gegevens worden aangeleverd bij het Zorginstituut Nederland. Alleen statistische gegevens die niet herleidbaar zijn tot een individu worden door Mediquest gedeeld met derden.

 

 1. Beveiliging

AyganZorg zorgt voor adequate beveiliging van persoonsgegevens. Zij doet dit door het treffen, periodiek evalueren en waar nodig bijstellen van passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die erop zijn gericht verlies en/of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. AyganZorg evalueert regelmatig of de genomen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, nog een passend en adequaat beveiligingsniveau vormen of aanvullende maatregelen zijn vereist om de bescherming van persoonsgegevens te waarborgen.

 1. Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden, tenzij AyganZorg hiertoe wettelijk verplicht is. Zodra Mediquest de gegevens heeft verwerkt tot statistische gegevens, verwijdert Mediquest het pseudoniem waaronder de data aan Mediquest is geleverd. De resterende ruwe data bewaart Mediquest maximaal 5 jaar na ontvangst. De Patiëntenfederatie Nederland bewaart uw contactgegevens voor het geval u uw waardering wilt aanpassen of wilt laten verwijderen. De Patiëntenfederatie bewaart uw persoonsgegevens zolang de waardering online staat en maximaal 15 jaar na ontvangst.

 1. Uw rechten

U heeft, als betrokkene, verschillende rechten op basis van de AVG. Uw rechten worden hieronder benoemd en kunt u uitoefenen door contact op te nemen met AyganZorg via de

contactgegevens zoals bovenaan deze privacyverklaring benoemd.

 • U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens.
 • Tevens heeft u het recht op rectificatie en aanvulling. Dit betekent dat u kan verzoeken onjuiste persoonsgegevens te laten wijzigen of aan te vullen, zodat AyganZorg alleen actuele en juiste persoonsgegevens verwerkt.
 • U heeft het recht om het gebruik van uw persoonsgegevens te laten beperken.
 • Het recht van bezwaar kunt u uitoefenen indien een verwerking gebaseerd is op de grondslag ‘het gerechtvaardigd belang’ of ‘de uitoefening van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van openbaar gezag’.
 • Bovendien heeft u het AyganZorg te vragen uw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Voor zover AyganZorg persoonsgegevens verwerkt gebaseerd op toestemming of om uitvoering te geven aan een overeenkomst met de u, heeft u het recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat u het recht heeft om die persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te ontvangen en/of door te laten geven aan een derde.
 • Wanneer u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens, heeft u tevens het recht uw toestemming in te trekken.

 

 1. Klachten

Klachten over de wijze waarop door AyganZorg persoonsgegevens worden verwerkt, kunnen worden gericht aan de kwaliteits- en beleidsfunctionaris via info@aygan-zorg.nl of 085-3018770. Wij verzoeken u uw klacht te motiveren zodat wij zo goed mogelijk hierop kunnen reageren. AyganZorg zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één maand na ontvangst schriftelijk op uw klacht reageren. Indien uw klacht daarmee niet voldoende is beantwoord, treden wij graag met u in overleg over een passende oplossing. U kunt ook op ieder moment een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbescherming

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann